História - funkcionári STÚ

logo_stuobeztextu_13018. 06. 2014Dnes si Slovenská triatlonová únia pripomína 26. výročie založenia Slovenskej triatlonovej únie (pôvodne Výbor zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV).
 

Aká bola genéza založenia STÚ priblížime v krátkom pohľade na obdobie bezprostredne pred ustanovujúcou konferenciou ako aj na všetky dôležité medzníky vo vedení STÚ za uplynulé obdobie. Aktivitu so založením strešného orgánu v rýchlo sa rozvíjajúcom športe železných mužov, ktorý však v roku 1987 už niesol názov TRIATLON, začali vyvíjať FedorJán Martiš. Bratia Martišovci koncom júna 1987 iniciovali vytvorenie štvorčlennej skupiny. Bratia Martišovci oslovili: Zdeňka Kovářa (v tom čase novinár venujúci sa hnutiu železných mužov) a Jozefa Juráška (organizátor triatlonu v Senci). Kvarteto podalo návrh na založenie strešného orgánu na SÚV ČSZTV.

S myšlienkou založenia strešného orgánu sa asi o pol roka neskôr začali zaoberať aj Peter Mariassy s Jozefom Vargom, organizátori triatlonu na Zlatých pieskoch.

Rivalita medzi oboma skupinami a otázku kto bude riadiť slovenský triatlon bola riešená na pôde SÚV ČSZTV. Alexander Déneš, vedúci oddelenia športov II. na SÚV ČSZTV rokoval s obidvomi skupinami a nakoniec rozhodol v prospech skupiny okolo bratov Martišovcov. Bolo to predovšetkým vďaka komplexnejšie prepracovanej vízii napredovania existencie samostatného športového zväzu.

Štvorica  Fedor Martiš, Ján Martiš, Jozef Jurášek a Zdeněk Kovář, koncom roka 1987 doplnená už aj o Vladislava Baláža z Prešova iniciovala vznik tzv. prípravného výboru pre ustanovenie Výboru zväzu triatlonu SÚV ČSZTV. Začiatkom roka 1988 sa uskutočnilo niekoľko zasadnutí na pôde SÚV ČSZTV a aj vďaka Fedorovi Martišovi, pracovníkovi SÚV ČSZTV, prípravy ustanovujúcej konferencie šli veľmi rýchlo.


Zloženie Prípravného výboru, ktorý pracoval od januára do júna 1988 v zložení:

Vladislav Baláž, Prešov

Peter Glasnák, Čadca

Jozef Jurášek, Bratislava

Zdeněk Kovář, Bratislava

Fedor Martiš, Bratislava

Ján Martiš, Bratislava

Jozef Procházka, Nové Zámky

 

V úzkej spolupráci so SÚV ČSZTV Prípravný výbor pripravil ustanovujúcu konferenciu Výboru zväzu triatlonu (skratka VZTt). Uskutočnila sa dňa 18. júna 1988 v bratislavskom hoteli – Junior hotel CKM Sputnik. Na čelo bolo zvolené sedemčlenné predsedníctvo. Toto bolo totožné so zložením prípravného výboru. Za oficiálny názov bol prijatý názov „Výbor zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV“ (ďalej „Výbor“).

 

Volené orgány:

V zmysle schválených Stanov boli zvolené najvyššie orgány „Výboru“. Zvolené bolo dvojstupňové riadenie „Výboru“ - Plénum a Predsedníctvo a následne Predseda.

 

Plénum Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV

17 členné Plénum „Výboru“ (predseda a 16 členov) a zároveň aj predsedovia jednotlivých komisií:

Ján Martiš Bratislava; Vladislav Baláž Prešov; Igor Blaško Partizánske; Milan Džugan Trstená; Július Eisele Stará Turá; Vladimír Falát Košice; Peter Glasnák Čadca (predseda ŠTK); Jozef Jurášek Bratislava (predseda organizačnej komisie); Juraj Kalafus Košice; Zdeněk Kovář Bratislava (predseda politickovýchovnej a propagačnej komisie); Zora Manasová Piešťany; Peter Mariássy Bratislava (predseda rozhodcovskej komisie); Fedor Martiš Bratislava; Tibor Méhes Dunajská Streda; Jozef Procházka Nové Zámky; Pavol Skovajsa Bratislava; Miroslav Tkáč Bratislava (predseda zdravotnej komisie).

 

7 členné Predsedníctvo „Výboru“:

Vladislav Baláž Prešov; Peter Glasnák Čadca; Jozef Jurášek Bratislava; Zdeněk Kovář Bratislava (neskôr Košice); Ján Martiš Bratislava; Fedor Martiš Bratislava; Jozef Procházka Nové Zámky.

 

Predseda „Výboru“:

Prvým predsedom sa stal Ján Martiš.

Zároveň bol zvolený aj prvý kontrolný orgán - Kontrolno-revízna komisia (ďalej KRK).


3 členná KRK:

Jozef Sopúch Bratislava (predseda); Pavol Brunovský Bratislava; Štefan Hamara PartizánskeNajvyšším voleným funkcionárom je prezident STÚ (pôvodne predseda). História pozná na čele doteraz štyroch funkcionárov:
PREZIDENTI

V roku 1996 bola schválená funkcia viceprezidenta. Napriek tomu, že ide o kratšie obdobie - iba o 18 rokov, viceprezidentov bolo už päť:
VICEPREZIDENT

Priebeh volebných konferencií a všetkých zmien vo vedení STÚ:
VOLEBNÉ KONFERENCIE 

V 26 ročnej histórii sa vo VV STÚ vystriedalo 28 funkcionárov: 
ČLENOVIA VV STÚ

Kontrolnú činnosť vykonáva volená kontrolno-revízna komisia. Na jej čele bolo doteraz päť funkcionárov:
KRK - predseda

Výkonnú funckiu vykonáva generálny sekretár. Túto funkciu doteraz vykonávali štyria funkcionári, pričom v začiatkoch o obsadení funckie (prví traja) rozhodovalo nie STÚ, ale ČSZTV:
SEKRETÁR STÚ  

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur