XXXIV. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE OPRÁVNENÝM KLUBOM O HLASOVANÍ XXXIV. KONFERENCIE STÚ PER ROLLAM

Delegáti XXXIII. konferencie STÚ konanej dňa 8.3.2020 v Bratislave hlasovaním schválili stiahnutie bodu č. 10 Rozpočet STÚ 2020 z rokovania Konferencie a uložili Výkonnému výboru STÚ rozpočet STÚ 2020 prepracovať a následne predložiť na schválenie delegátom následnej Konferencie STÚ spôsobom per rollam, v termíne do 30. 4. 2020.

Výkonný výbor STÚ preto v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre XXXIV. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovnými bodmi hlasovania:

  1. Rozpočet STÚ 2020 – schválenie
  2. Súťažný poriadok - doplnenie – schválenie 

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania XXXIV. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

       a) nahlásenie delegátov XXXIV. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 30. 04. 2020 (14 dní pred hlasovaním)

       b) termín hlasovania XXXIV. konferencie STÚ spôsobom per rollam: do 14. 5. 2020 (vrátane)


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur