• Home
  • Konferencia STÚ

XXXVII. konferencia STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXXVII. konferencie STÚ, ktorá sa konala formou per rollam s termínom hlasovanie do 19.3. 2021, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a ostatných príloh.

Zápisnica z XXXVII. konferencie STÚ - uznesenie

Zoznam oprávnených klubov (členov najvyššieho orgánu)

Prezenčná listina

Bod č. 1 - Program

Bod č. 3 - Rozpočet STÚ 2021

Bod č. 4 - Prijatie riadneho člena STÚ

Bod č. 5 - Správa o hospodárení STÚ 2020

Bod č. 6 - Správa o činnosti prezidenta a VV STÚ za obdobie 2020

Bod č. 7 - Správy reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev 2020

               Michal Varga   -   Milan Slovák   -   Ján Roziak

Bod č. 8 - Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2020

Bod č. 9 - Výročná správa o činnosti kontrolóra STÚ za rok 2020

Bod č. 10 - Výročná správa STÚ za rok 2020

HLASOVANIE


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur