Zápisnica z XXVIII. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXVIII. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 17. 11. 2018 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Zápisnica z XXVIII. konferencie STÚ

Prezenčná listina

Príloha č. 1 - Správa prezidenta STÚ

Príloha č. 2 - Správa koordinátora pre multišport

Príloha č. 3 - Správa o hospodárení STÚ 2018

Príloha č. 4 - Správa o činnosti prezidenta a VV STÚ

Príloha č. 5 - Správa o činnosti KK STÚ

Príloha č. 6 - Výročná správa kontrolóra STÚ

Príloha č. 7 - Správa predsedu volebnej komisie

Príloha č. 8 - Zápis predsedu návrhovej komisie - Uznesenie

Zoznam členov najvyššieho orgánu

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur