• Home
  • Konferencia STÚ

Zápisnica z XXIX. konferencie STÚ - mimoriadnej

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXIX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 12. 01. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Zápisnica z XXIX. konferencie STÚ - mimoriadnej

Prezenčná listina

Príloha č. 1 - Návrh programu 1

Príloha č. 2 - Návrh programu 2

Príloha č. 3 - Súťažný poriadok STÚ

Príloha č. 4 - Správa predsedu Komisie mládeže

Príloha č. 5 - Správa o hospodárení

Príloha č. 6 - Revízia Výročnej správy

Príloha č. 7 - Rozpočet STÚ 2019

Príloha č. 8 - Rokovací poriadok STÚ

Príloha č. 9 - Volebný poriadok STÚ

Príloha č. 10 - Registračný poriadok STÚ

Príloha č. 11 - Prestupový poriadok STÚ

Príloha č. 12 - Zápis predsedu návrhovej komisie - Uznesenie

Zoznam členov najvyššieho orgánu

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur