• Home
  • Konferencia STÚ

Zápisnica z XXXIII. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXIX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 08. 03. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí, i ostatných príloh.

Čítať ďalej

XXXI. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE KLUBOM O HLASOVANÍ KONFERENCIE STÚ PER ROLLAM

Vzhľadom k tomu, že XXX. konferencia STÚ zvolaná na 30. marca 2019 do Bratislavy, nebola uznášaniaschopná, Výkonný výbor STÚ po dôkladnom zvážení všetkých okolností

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur