SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ

Delegáti XXIX. konferencie STÚ schválili nové znenie Súťažného poriadku STÚ. Aktualizovaný Súťažný poriadok STÚ nadobudol platnosť

dňom schválenia - 12. januára 2019.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ 

Zvýrazňujeme najväčšie zmeny oproti minulosti:  
Z praktických dôvodov (zmeny SúPo schvaľuje kvalifikovaná väčšina Konferencie STÚ) termíny a miesta M-SR a pretekov SlPo už nebudú súčasťou SúPo. Termíny a miesta majstrovských súťaží budú uverejňované každý rok v samostatnej smernici STÚ - Rozpis súťaží pre rok.... 


Článok I.
Rozšírenie kategórií o V3 a o Vy2
Článok II.
Bod 4. Ostaršenie - zrušenie možnosti ostaršovať pretekárov v kategóriách Nádeje B a Nádeje C
Bod 6. Delegovaní funkcionári - rozšírenie počtu rozhodcov na triatlonové preteky
Článok III.
Bod 9.11. Žiaci - z dlhodobých súťaží vypadla kategória Nádeje C 
Bod 9.12. Zmiešané štafety - zavedenie kategórie zmiešaných štafiet do SlPo
Bod 11. Súťaž klubov - do hodnotenia klubov sa zarátavajú iba body, ktoré sú zarátané do individuálneho poradia (nie všetky bodovania)
Bod 12. Súťaž klubov - Žiaci - do hodnotenia klubov sa zarátavajú iba body, ktoré sú zarátané do individuálneho poradia (nie všetky bodovania) a samozrejme bez kategórie Nádeje C
Bod 15.4. Bodovanie kategórií žiakov - zníženie výšky bodových ziskov 
Bod 15.5. Bodovanie kategórií nádejí - zníženie výšky bodových ziskov 
Bod 15.6. Bodovanie mix štafiet - tabuľka s fixnými bodmi pre preteky zmiešaných štafiet

 

.jj 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur