Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v organizácii Slovenská Triatlonová únia, prostredníctvom stránky www.triathlon.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem tykajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy členov Slovenskej Triatlonovej Únie v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí počas členstva v STÚ.

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur